• 38 099 059 10 31
  • savecultureua@gmail.com
  • Lviv, Ukraine
митці у вирі війни
Терапевтична сила мистецтва на війні

Терапевтична сила мистецтва на війні

“Доброго вечора, ми з України… Можливо, кліше, але я маю право так привітатися!!! – каже Євгеній Щербина, котрий вважає себе вільним художником. – Я – військовий у мирний і воєнний час… З дитинства люблю малювати, писати вірші, створювати книжки та скетчбуки, грати та писати музику, наскільки це дозволяє мій інтелект. Перший стікер я намалював на смартфоні 2018 року, відштовхуючись від творів Юрія Морозова, а саме всесвіту “Світ Назаї”. Нині мені дуже важко малювати, але я малюю, бо це – єдине, що здатне позбавити мене стресу та переживань, навіть під звуками вибухів. Знаючи, що мої діти знаходяться далеко від епіцентру військових дій, я більш-менш розкутий у своїх висловах і діях, адже єдине, що зараз мене турбує, – це мирне небо над головою моїх рідних”.

Питання про роль російської культури у розв’язанні російсько-української війни Євгеній вважає недоречним: “Свого часу я відвідав Ермітаж. Там зібрані твори найрізноманітніших авторів, котрі, на мою думку, і гадки не мали про те, що “братній” народ може напасти на мирну країну, яка просто хотіла жити і бути вільною…”

Далі пряма мова Євгенія: “Задля збереження нашої культури варто читати та пам’ятати слова наших митців, котрі заздалегідь попереджували нас у своїх творах, що ці люди не такі, як ми: у них немає людяності, і вони не розуміють, як це мирно жити і мати достаток і злагоду в домі, бо бачать тільки розруху, сміття і бідність. Потрібно донести світові, що в нашій країні – найталановитіші митці, котрі створюють шедеври літератури, живопису, скульптури тощо, а світлі голови наших вчених дарують світові неповторні відкриття.

Колись, дуже давно, напевно, десь 2004 року одна жіночка сказала мені, що одного дня Україна стане відомою на весь світ, але я не думав, що у такий спосіб. Ми змогли, ми витримали перші дні бомбардувань, які мали деморалізувати наш народ, натомість його згуртували. Ми стали, як камінь, як одна непохитна стіна супроти рабства та неволі. Звичайно, ми були готові до війни, бо вже 8 років воюємо (коментар того, хто знає це з власного досвіду). Після перемоги ми займемо провідні позиції у всіх царинах творчості, літератури і спорту, бо, переживши таке, наш народ почне творити, виливаючи свої емоції, переживання та втрати у вірші, малюнки та пісні, відкриваючи світові власну душу, страждання та думки. Тим паче, що весь цивілізований світ зараз споглядає за Україною та її народом, котрий творить, бореться за свободу, правду, за себе…”

Післямова. Попередження від автора: наголоси нестандартні.

Життя змінилось в мить одну,
Коли орда на світ напала,
Зламала звичний наш устрій,
Але тим самим згуртувала…
Ми – народ нескорених,
Ми – сила, єдність і відвага.
Наш край, наш дім боронить Бог
Від тих, кого вважали “братом”.

Інтерв’ю взяла Марина Стрельцова


Therapeutic Power of Art in The War

“Good evening, we are from Ukraine … Maybe it is a cliché, but I have the right to say hello in this way!!! – says Yevhenii Shcherbyna, who considers himself as a freelance artist. – I am a soldier in peacetime and wartime …

Since childhood, I like to draw, write poetry, create books and sketchbooks, play and write music as much as my intellect allows. I drew the first sticker on a smartphone in 2018, and it based on Yuri Morozov`s works, namely the universe “World of Nazai”. Nowadays it is very difficult for me to draw, but I keep drawing because it is the only thing that can relieve me of stress and anxiety, even under the sounds of explosions. Knowing, that my children are far from the epicenter of hostilities, I am more or less relaxed in my statements and actions, because the only thing that worries me now is the peaceful sky over the heads of my relatives. “

Yevhenii considers the question of the role of Russian culture in the Russian-Ukrainian war inappropriate: “Once I visited the Hermitage. There are collected works of various artists there, who, in my opinion, had no idea that the “brotherly” people could attack a peaceful country that just wanted to live and be free …”

Yevhenii tells us: “In order to preserve our culture, we should read and remember the words of our artists, who warned us previously in their works that these people are not like us: they have no humanity, and they do not understand how it is possible to live peacefully and have prosperity and harmony in the house, because they only see destruction, garbage and poverty. We need to inform the world that in our country there are the most talented artists, who create masterpieces of literature, painting, sculpture, etc., and the «bright heads» of our scientists give the world unique discoveries.

Once, probably a long time ago, in 2004, a woman told me that one day Ukraine would become famous all over the world, but I didn`t think it would happen this way. We were able to endure the first days of the bombing, which was supposed to demoralize our people, but it did unite them instead. We have become like a stone, like one unshakable wall against slavery and bondage. Of course, we were ready for the war, because we have been fighting for 8 years (comment of someone who experienced it personally). After the victory we will take leading positions in all spheres of art, literature and sports, because after this experience our people will create, pouring their emotions and losses in poetry, drawings and songs, revealing their own soul, suffering and thoughts. Since the whole civilized world is contemplating Ukraine and Ukrainian people, who are creating, fighting for freedom, truth, for themselves … “

Interviewed by Maryna Streltsova

0

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.